ETIČKI KODEKS
1. PODNOŠENJE RADOVA
Pre podnošenja radova najpre je potrebno izvršiti registraciju na internet stranici
časopisa u okviru Open Journal System (OJS) platforme. Registracija se vrši u nekoliko
koraka praćenjem instrukcija sa forme za registraciju. Nakon logovanja na platformu
korisnik bira opciju „predaja“ i prati dalje instrukcije za podnošenje rukopisa koje se
sastoje od pet koraka (saglasnost sa uslovima predaje, odabir sa računara word
dokumenta, odnosno rada autora, unos osnovnih informacija o radu i odabir koautora,
ukoliko ih ima, potvrda predaje rukopisa od strane autora i obaveštenja o završenoj
predaji). Nakon završene predaje rada autor putem platforme u svakom momentu može
da vidi u kojoj se fazi obrade rad nalazi. Priloženi rad se automatski upućuje sekretaru
časopisa koji o prispeću rada obaveštava odgovornog urednika. Odgovorni urednik
nakon upoznavanja sa sadržajem rada bira urednike koji potom biraju adekvatne
recenzente, koji će u roku koji je za to predviđen izvršiti recenziju. Recenzenti će po
završenom pregledu rada dati ocenu na osnovu koje će se videti da li rad zadovoljava
kriterijume kvaliteta neophodnih za prihvatanje ili je pak neophodno da se rad dalje
doradi od strane autora pre nego što bude prihvaćen, odnosno zahtevati novi krug
recenzije. Novi krug recenzije rada sledi istu proceduru podnošenja kao i prvi. Na osnovu
rezultata recenzije urednik prihvata ili odbija rad, o čemu će autor biti obavešten. Ako je
rad prihvaćen prelazi se na sledeću fazu tehničkog sređivanja samog rada, a potom na
fazu objave.

2. RECENZENTSKI POSTUPAK
2.1 Recenzentski proces
Časopis „Finansije“ primenjuje postupak dvostrukog recenziranja svih radova, odnosno
svaki dostavljen rad recenziraju barem dva recenzenta. Recenzenti deluju nezavisno i
njihov identitet je međusobno nepoznat. Izbor recenzenata se bazira isključivo na
osnovu relevantnih znanja i kompetencija za kvalitetnu ocenu rada.
Osnovni cilj procesa recenzije je da uredništvu pomogne u donošenju odluke o tome da
li rad treba prihvatiti ili ne. Pored prethodnog, cilj je i da se kroz procesu komunikacije sa
urednicima, autorima i drugim recenzentima poboljša kvalitet rada.
Radovi se recenzentima na recenziju dostavljaju tek nakon inicijalne ocene vezane za
podobnost objavljivanja rada u časopisu u odnosu na formu i tematski okvir definisan
uređivačkom politikom (link).
Postupak recenziranja može da traje najviše do tri meseca. Tokom procesa recenziranja
glavni urednik može zahtevati da autori dostave dodatne informacije i primarne
podatke, ukoliko su značajni za donošenje ukupne ocene o radu. Urednik i recenzenti
moraju da čuvaju takve informacije kao poverljive i one se ne smeju upotrebljavati u
druge svrhe.

2.2 Razrešavanje nesaglasnosti
Ukoliko autori imaju ozbiljne i osnovane zamerke na račun recenzije, uredništvo ima
pravo da proveri da li je recenzija objektivna i da li zadovoljava akademske standarde.
Urednik može angažovati dodatne recenzente kada je objektivnost ili kvalitet recenzije
dovedena u pitanje. Dodatni recenzenti mogu biti angažovani i u slučaju kada su odluke
recenzenata međusobno oprečne.
Konačnu odluku o prihvatanju rada donosi isključivo Redakcioni odbor većinom glasova.

3. ODGOVORNOST RECENZENATA
Pre otpočinjanja procesa recenzenti su dužni da se upoznaju sa Uputstvom (link).
Sledeći strukturu recenzentskog formulara oni vode računa o naučnim, odnosno
stručnim vrednostima rada.
Posebnu pažnju moraju da vode o naučnim doprinosima i originalnosti rada.
Recenzija mora biti objektivna. Ocena rada od strane recenzenta obuhvata usklađenost
sadržaja s naučnim profilom i ciljevima časopisa, značaj i korisnost sadržaja, adekvatnost
i jasnost primenjenih naučnih metoda, jasnost i konciznost rada, stil izlaganja i
adekvatnu elaboraciju zaključaka prema uputstvu za tehničku opremljenost teksta.
U procesu recenzije recenzenti su dužni da se pridržavaju predviđene forme date u
standardnom obrascu za recenziju. Posebno treba da obuhvate sve elemente
neophodne za ocenu i analizu rada, kao i zaključke, komentare za autore, komentare za
urednika i preporuke u smislu da li rad prihvatiti ili odbiti, kao i predlog kategorije rada.
Recenzent prihvata radove na recenziju za oblast za koju se smatra potpuno
kompetentnim. Ocene i sugestije recenzenta su u funkciji unapređenja kvaliteta
časopisa.

4. ODGOVORNOST UREDNIŠTVA
Konačnu odluku o tome koji će radovi biti objavljeni donosi uredništvo na osnovu
vrednosti radova koji moraju biti u skladu sa naučnom politikom časopisa. Pored
pomenutog u odabiru radova za objavljivanje vodiće se računa o zakonskim propisima
koji se odnose na kršenje autorskih prava i plagiranje. Glavni urednik i članovi uredništva
ne smeju biti u sukobu interesa u vezi sa radovima koje razmatraju.
Radovi se čuvaju kao poverljiv materijal, a autori/recenzenti ostaju anonimni tokom i
nakon procesa evaluacije u skladu sa procedurom u upotrebi.

5. ODGOVORNOST AUTORA
Autori garantuju da rad predstavlja njihov originalni naučni doprinos, da nije ranije
objavljen, kao i da se ne razmatra za objavljivanje na drugom mestu, tj. u nekom drugom
časopisu. Predavanje istog rada istovremeno u više časopisa predstavlja kršenje etičkih
standarda. Već objavljeni radovi se ne mogu preštampavati u časopisu Finansije.
Autori snose svu odgovornost za celokupan sadržaj rada. Rad ne sme da sadrži
neosnovane ili nezakonite tvrdnje. U delu Zahvalnice rada mogu se navesti značajni
saradnici, institucije, donatori i druga lica koja su imala doprinos u toku pripreme ili
izrade rada.
Autori su dužni potpuno i pravilno da citiraju izvore koji su uticali na sadržaj istraživanja i
analiza sadržanih u radu. Ukoliko otkriju značajnu grešku u svom radu nakon
objavljivanja, dužni su o tome bez odlaganja da obaveste glavnog urednika u cilju
povlačenja, odnosno ispravke rada.
Predavanjem rada časopisu Finansije, autori se obavezuju na poštovanje njegove
uređivačke i naučne politike.
Autori su u obavezi da u potpunosti poštuju Uputstvo za autore (link). Radovi koji
ne ispunjavaju uslove propisane u Uputstvima neće biti uzeti u razmatranje za
objavljivanje.

6. ETIČNOST PUBLIKOVANJA
6.1 Razrešavanje neetičkih postupaka
Saznanja o kršenju etičkih standarda kao i o nepravilnostima prijavljuju se glavnom
uredniku i/ili sekretaru redakcije. Lica koja prijavljuju nepravilnosti dužna su uz prijavu
da dostave sve verodostojne informacije i dokaze, u cilju pokretanja istrage.
Odluku o pokretanju istrage donosi glavni urednik. Ukoliko se utvrde nepravilnosti,
ocenjuje se da li je reč o manjem prekršaju ili težem kršenju etičkih standarda.
Svi dokazi su poverljivi. Osumnjičenim licima se pruža prilika da odgovore na iznete
optužbe.
Manji prekršaji koji ne utiču na integritet rada i časopisa razrešavaju se u direktnoj
komunikaciji sa autorima i recenzentima, uz objavljivanje ispravke rada, objavu eratuma
i drugo.
U pogledu težeg kršenja etičkih standarda, uredništvo može preduzeti različite mere
poput objave saopštenja, povlačenja objavljenog rada, informisanja regulatornih tela i
drugo.
6.2. Pitanje plagijarizma

Stav časopisa Finansije je da plagiranje predstavlja grubo kršenje naučne i izdavačke
etike. Kršenje autorskih prava je kažnjivo zakonom. U tom smislu, časopis Finansije ne
objavljuje radove koji su plagirani.
Plagiranje obuhvata doslovno (reč po reč) ili gotovo doslovno preuzimanje, odnosno
parafraziranje delova tekstova drugih autora bez jasnog naznačavanja izvora, kao i
kopiranje jednačina, podataka, tabela iz drugih dokumenata bez pravilnog naznačavanja
izvora, bez dozvole izvornog autora ili nosioca autorskog prava.
Za svrhe provere redakcija koristi odgovarajući renomirani antiplagijat program.
Rad u kome se utvrdi plagijarizam biće automatski odbijen. U slučaju da je reč o već
objavljenom radu, rad će biti opozvan. Opoziv objavljuje uredništvo, autor, autori ili obe
strane sporazumno, kao zaseban rad i klasifikuje se kao Opoziv ili Retrakcija, dostupan
na veb-sajtu časopisa Finansije. Originalni rad se dalje čuva u neizmenjenom obliku, ali
sa jasnom oznakom na svakoj stranici da je povučen. Između originalnog rada i retrakcije
uspostavalja se dvosmerna XTML veza na veb-sajtu časopisa.

7. OTVORENI PRISTUP
Časopis Finansije se izdaje u režimu otvorenog pristupa. Kompletan sadržaj je dostupan
korisnicima besplatno u online formatu.
Sve objavljene sveske časopisa arhiviraju se po zakonu u digitalni depozit Narodne
biblioteke Srbije i elektronsku arhivu dostupnu na veb-sajtu časopisa Finansije.
Časopis Finansije ne naplaćuje autorima troškove objavljivanja rada.
Autorima je dozvoljeno da objavljenu verziju rada deponuju u institucionalni ili tematski
repozitorijum, objave na ličnim veb stranicama (uključujući profile na društvenim
mrežama, npr. ResearchGate i dr.), sajtu institucije u kojoj su zaposleni, uz navođenje
punog bibliografskog opisa rada objavljenog u časopisu Finansije.
Objavljeni radovi mogu se koristiti u skladu sa uslovima licence Creative Commons
Attribution 4.0 International (CC BY). U skladu sa tom licencom dopušteno je da se delo
umnožava, stavlja u promet, saopštava javnosti, uključujući i interaktivno činjenje
dostupnim javnosti, da se prerađuje, menja i nadograđuje u bilo koje svrhe, uključujući i
komercijalne, pod uslovom da se na pravilan način citiraju njegovi prvobitni autori,
postavi link ka originalnoj licenci i naznači da li je delo izmenjeno.
Autori preuzimaju pravnu i moralnu odgovornost za ideje i stavove iznete u svojim
radovima. Svi izneti stavovi u objavljenim radovima ne izražavaju stavove urednika i
članova redakcije časopisa. Suizdavači ne snose odgovornost u slučaju ispostavljanja bilo
kakvih zahteva za naknadu štete.